Effectieve bestrijding

Mede door jarenlange vakervaring kunnen wij voor u het meest voorkomende ongedierte probleemloos verwijderen. Bekijk onze pagina bestrijding voor meer informatie

Algemene voorwaarden

Aa de Hondsrug Ongediertebestrijding/Dierplaagpreventie

Algemeen.

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aa de Hondsrug Ongedierte bestrijding : Eenmanszaak gevestigd Naweg 9 9461 Bj te Gieten. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met ons een overeenkomst aangaat of is aangegaan voor zich of derden.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers.
  • Deze versie treed op in plaats van eerdere versies van algemene voorwaarden
  • Afwijkende voorwaarden en bedingingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden van de kant van de opdrachtgever worden alleen geaccepteerd indien deze door ons uitdrukkelijk zijn bevestigd.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ons.
  • De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.
  • In alle gevallen waarbij de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever is geëindigd, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover dat voor de afwikkeling van die overeenkomst vereist is.
  • Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
  • Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzingen zijn dan ruim voor aanvang van de overeenkomst inwerking getreden.

Facturering en betaling

2.1 Betaling voor levering en diensten dienen uiterlijk binnen 14dagen na de factuur datum voldaan te zijn. Betaal termijnen voor bestrijdings abonnementen e.d. zijn opgenomen in de overeenkomst.

2.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op onze diensten en leveringen.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, is schuldvergelijking op geen enkele wijze toegestaan.

2.4 Bij overschrijding van de betaling termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hierover een ingebrekestelling of soortgelijke akte is vereist. In dat geval zijn wij gerechtigd een wettelijk toegestane rente te berekenen.

2.5  Bij uitblijving van de betaling zal een brief ter herinnering volgen. Na uitblijven van die betaling zal 15% extra en wettelijke rente in rekening gebracht worden. Als nog niet word voldaan gaat de zaak naar de incasso en komen er nog eens 10% kosten bij (plus de kosten voor de incasso en de procedure)

2.6 Alle kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke bedragen 15% van de achterstallige vordering. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvraag zijn voor de nalatige opdrachtgever.

2.7 Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van deze termijn kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade.

2.8 Na aflevering blijven alle goederen ons eigendom tot de opdrachtgever aan alle betaalverplichtingen heeft voldaan.

Extra kosten

3.1 Kosten, welke ontstaan zijn doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk stagneer, worden extra in rekening gebracht.

3.2 Meer en/of minder werk zal bij opdracht aan het einde van de werkzaamheden naar redelijkheid worden verrekend.

3.3  Tot meerwerk behoord: alle werkzaamheden en leveringen die niet zijn meegenomen in de overeenkomst en wel door de opdrachtgever worden verlangd.

3.4 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering door overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht de opdracht te wijzigen. De meer/mindere kosten die hier uit vloeien zullen redelijk worden verrekend. Ook is het onze bevoegdheid om dan tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Levering en uitvoering

4.1 Alle levering geschiet franco aan het opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Het transportrisico blijft voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Indien diensten zijn overeengekomen zullen de producten op een wijze en frequentie zoals overeen gekomen worden verwerkt.

4.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat direct bij aankomst onze werknemers met de werkzaamheden kunnen beginnen. Wanneer des ondanks toch wachttijd ontstaat door vertraging hebben wij het recht om die kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.5 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen de overeengekomen prijs te voldoen.

4.6 De opdrachtgever is verplicht, indien nodig om alle nodige hulpmiddelen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de opdracht.

4.7 Voor het milieuvriendelijk afvoeren van gevaarlijke stoffen zijn wij gerechtigd om een redelijke toeslag door te berekenen.

4.8 Indien er volgens afspraak toch goederen blijven staan, dienen deze zeer goed dor de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijke folie.

4.8 Open vuur en vooral ook waakvlammen moeten worden gedoofd.

4.9 Levensmiddelen ook voor dieren moeten altijd verwijderd worden door de opdrachtgever.

4.10 Personen en huisdieren mogen tijdens de behandeling en 48 erna niet in het vertrek en de aangrenzende vertrekken verblijven.

4.11 Elektrische apparaten etc. moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden. Plexiglas en vloerbedekking moeten tevens worden afgedekt.

4.12 Indien er goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijke folie.

4.13. Na de behandeling is het mogelijk dat u hoopjes boormeel aantreft  Dit betekend dat larven volwassen zijn geworden en het hout gaan verlaten, zij overleven dit echter niet.

Garantie

5.1 Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeen gekomen.

5.2 Voor zover niet anders overeengekomen, wordt door ons op verrichte werkzaamheden geen garantie gegeven.

5.3 Garantie bestaat daarin, dat wij gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover wordt aangetoond dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

5.4 Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geld als enige en algehele schade vergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook ,word uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5 Alle garantieverplichtingen vervallen indien: er bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd, het geleverde niet goed is onderhouden. Het geleverde niet of niet goed conform de bestemming is gebruikt, alles ter onze beoordeling.

Reclames

6.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten en bij aangetekend schrijven.

6.2 Zolang op een reclamering door ons nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal zijn verplichtingen te voldoen.

Overmacht

7.1 Bij overmacht hebben wij het recht om met de duur van de overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat wij in welke vorm dan ook zijn gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert,
Annulering

8.1 Bij annulering van een overeenkomst, ten gevolge van welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid  ter zake van winstdeling.

8.2 Slecht met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons overdragen aan een derde.

Aansprakelijkheid

Wij zijn derhalve nooit verplicht tot het vergoeden van economische schade en/of schade aan leven of eigendommen e.d. door welke oorzaak ook, bij de opdrachtgever en/of derden ontstaan door verkochte of verhuurde goederen en/of door ons verrichter werkzaamheden.

Toepasselijk recht

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing